İlkeler

GENEL BİLGİLER

1- Bilimsel araştırma projeleri öneri formu, BAP birimi internet sayfasından temin edilir. Kurallara uygun olarak doldurularak, 3 adet bilgisayar çıktısı, 1 adet CD hazırlanarak sunulur.

2- Ağrı BAP proje öneri formunda istenilen belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalı ve son başvuru tarihinden önce birime iletilmelidir.

3- Proje önerileri, fakültelerde bölüm başkanlığı kanalı ile dekanlıklara, yüksek okullarda, bölüm başkanlığı kanalı ile yüksek okul müdürlüklerine, enstitülerde anabilim dalı başkanlığı kanalı ile enstitü müdürlüklerine sunulur.

4- Değerlendirmelerde, Üniversitenin stratejik öncelikleri, projenin AR-GE yapısı ve bundan sonra yapılacak projeler için bir altyapı oluşturması gibi faktörler gözönünde tutulur.

5- Araştırma projeleri en az 12 ay en fazla 36 ay süreler ile desteklenir. Süre bitiminde proje tamamlanamamış ise uzatma kararı verip vermemeye BAP komisyonu yetkilidir.

6- Desteklenen projeler için her 6 aylık dönemde ara rapor verilir. Proje bu ara raporun kabulü ile yeni dönemde desteklenir ya da proje desteğine son verilir.

7- Doktor ya da sanatta yeterlik ünvanı almış olan Öğretim Elemanları proje önerisi verebilir.

8- Bir öğretim elemanı, proje verilme dönemini kapsayan bir önceki akademik yılda en az 2 adet SCI, SCI-exp, AHCI, SSCI kapsamında taranan dergilerde asıl yazar (Corresponding Author) olduğu makale sahibi ise en fazla 2 adet proje verebilir, diğer öğretim elemanları 1 adet proje verebilirler.

9- Proje önerilerinde, etik kurul belgesi gerektiren çalışmalar bulunmakta ise, proje sahipleri gerekli etik kurul belgelerini proje sunumunda ibraz etmek zorundadırlar.

GENEL İLKELER

1- Üniversitemizce desteklenecek Bilimsel Araştırma Projelerinin bütçe limitleri:

a) Münferit Proje:

b)Yönlendirilmiş Proje:

c)Lisansüstü Projeleri:

ç)Uluslararası İşbirliğini Destek Projeleri:

d)Eğitim ve Öğretim Destek Projeleri:

e)Öğrenci Araştırmaları Destek Projeleri:

2- Lisans üstü proje önerilerine; Yüksek Lisans için, Tez Program Özetinin kabul edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurulu Kararı; Doktora için, Tez Önerisinin kabul edildiğine dair Tez İzleme Komitesi Tutanağının eklenmesi gerekmektedir.

3- Proje önerisinde, “Proje Bütçesi” tablosundaki gerekli görülen harcama kalemleri ayrıntılı olarak doldurulmalı ve her birinin ihtiyaç nedenleri “Bütçe Gerekçeleri”nde net olarak açıklanmalıdır.

4- Projeler için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarında zorunlu haller dışında avans ve kredi isteminde bulunulmamalıdır. Avans kullanımı 10/04/2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik”in 13. ve 14. maddeleri gereğince yapılacaktır.

5- Projelerin bütçe kalemleri arasında ödenek aktarılması proje yürütücüsünün gerekçeli talebine göre yapılır.

6- Projeler için ek destek ve ek süre talepleri en az iki ay önceden yapılmalı ve başvurularda proje önerilerindeki yol izlenmelidir. Lisansüstü projelerindeki ek süre taleplerine, tez için ek süre verildiğine dair ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı eklenmelidir.

GÖREVLENDİRMELER

 1. “Yolluk” harcama kalemindeki yurt içi ve yurt dışındaki görevlendirmeler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesine ve Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Enstitü kadrosundaki Araştırma Görevlileri ile Üniversitemiz kadrosunda olmayan lisansüstü öğrencilerinin Lisans üstü projelerindeki görevlendirmeleri için ilgili Enstitünün, diğer personel için ilgili Fakülte/Yüksekokulun Yönetim Kurulu Kararı alınmalıdır.
 2. Yurtiçi ve yurtdışındaki görevlendirmeler için ilgili birimin kurul kararı ve Rektörlük onayı gerektirmektedir. Bu nedenle, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından gerekli işlemler yerine getirilmeden yapılan seyahat giderlerinin ödenmesi mümkün olamayacağından, doğacak tüm sorumluluk ilgili proje yöneticisine ait olacaktır.
 3. Lisans üstü projelerindeki yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde, lisansüstü öğrencilere öncelik tanınacaktır.

YURT İÇİ GÖREVLENDİRME

 1. BAP projelerindeki yurt içi görevlendirmeler, araştırma projesi ile ilgili; bilimsel bir toplantıda sözlü sunum yapmak yada araştırma, inceleme, arazi çalışması veya kaynak taraması gibi çalışmalar için yapılabilir. Ayrıca zorunlu hallerde, Lisansüstü projeleri için Ağrı ili dışından gelecek, tez izleme komitesi ve/veya tez sınavı jüri üyelerinin görevlendirilmeleri de yapılabilir.
 2. Yurt içi görevlendirme talepleri en az bir ay önceden Rektörlüğe sunulmalıdır.
 3. Bilimsel toplantılarda sözlü sunum için bildiri kabul yazısı görevlendirme başvurusuna eklenmelidir.
 4. Görevlendirme süresi en az düzeyde tutulmalı ve yol giderlerinde tasarruf sağlanmasına azami özen gösterilmelidir.
 5. Üniversitemiz kadrosunda olmayıp, geçici olarak görevlendirilecek personelin görevlendirilmesinde görev aldığı proje yöneticisinin başvuru ekine, bağlı olduğu işyerinden aldığı yasal izin yazısı eklenmelidir.
 6. Geçici Görev Yolluk Bildirimlerine bilet veya zorunlu hallerde rayiç bedel eklenmeli, taksi ücreti için gider makbuzu verilmelidir.
 7. Bilimsel toplantılara katılım için, yurtiçinde görevlendirilen öğretim elemanları, görevlendirme süresinin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde, yaptıkları çalışmalar ve bilimsel faaliyetler hakkında ilgili bölüm kuruluna bilgi sunarlar.

YURT DIŞI GÖREVLENDİRME

 1. Bireysel Araştırma Projesi (BAP) ve Lisansüstü Tez Projelerinde, yurt dışı görevlendirmeler için “Yolluk” harcama kalemine proje bütçe limitinin en çok %25’i oranında, ödenek yazılabilir.
 2. Yurt dışı görevlendirmeler, araştırma projesi ile ilgili; bilimsel bir toplantıda sözlü sunum yapmak ya da 15 günü aşmayan araştırma ve inceleme programları için yapılabilir. Yurt dışı görevlendirmelerde yolluk ve gündelikler ile ödeneklerin uygun olması durumunda kongre katılım ücreti ödenir.
 3. Yurt dışı görevlendirme talepleri en az iki ay önceden Rektörlüğe sunulmalıdır.
 4. Bilimsel toplantılarda sözlü sunum için bildiri kabul yazısı görevlendirme başvurusuna eklenmelidir.
 5. Araştırma, inceleme ve bilimsel toplantılar için yapılacak görevlendirme taleplerine, gidilecek kurumdan alınacak davet yazısı ve projenin amacına uygun gerekçesini ve varsa bu görevlendirme ile ilgili Üniversite dışı destek belgesi eklenmelidir.
 6. Aynı projeden yılda bir kez yurt dışı görevlendirme talebinde bulunulabilir.
 7. Yurt dışı görevlendirmeden yararlanılan projeler için ek destek talebinde bulunulamaz.
 8. Araştırma ve inceleme amacıyla yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanları, yurda döndükten sonra en geç bir ay içinde, yaptıkları çalışmalar ve bilimsel faaliyetler hakkında kapsamlı bir raporu ilgili birimin bilim kuruluna sunarlar.

MAL VE HİZMET ALIMLARI

 1. “Hizmet Alımları” harcama kaleminde, araç kirası, araç yakıtı, işçi ücretleri gibi giderler açık bir şekilde yazılmalıdır.
 2. Hizmet alımları için, BAP projelerinde, proje ile ilgili mevcut makine teçhizatın bakım ve onarımı için bütçe limitinin en çok %25’i oranında ödenek yazılabilir.
 3. “Tüketim Malzemeleri” harcama kaleminde belirtilecek kırtasiye (dosya, kağıt, film vb.) ve bilgisayar malzemeleri (CD, disket, kartuş vb.) ile rapor veya tez çoğaltılması gibi tüketim malzemeleri için en çok, BAP projelerinde bütçe limitinin %15’i, Lisansütü projelerinde %40’ı oranında ödenek yazılabilir. Sosyal Bilimler alanında hazırlanan BAP ve Lisans üstü projelerinde, bu oranlar iki katına çıkarılabilir. Kırtasiye ve bilgisayar tüketim malzemeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından toplu olarak satın alınacak ve istem belgesi karşılığında ambardan verilecektir.
 4. Proje önerilerinde, makine teçhizat, laboratuar cihazları, kimyasal madde, cam malzeme, tarımsal amaçlı vb. tüketim malzemeleri için ayrılan bütçe ödeneği ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 5. Proje önerilerinde, Merkezi Kütüphane’de bulunmayan kitaplar için talep yapılabilir. Kitap alımları için en çok, BAP projelerinde bütçe limitinin %10’u, Lisansüstü projelerinde %20’si oranında ödenek yazılabilir. Projede verilen kitap listesinde, kitabın adı, yazarı, yayınevi, yayım yılı, fiyatı ve ISBN numarası verilmelidir. Aynı zamanda kütüphane biriminden bu kitabın olmadığına dair belge eklenmelidir.
 6. Üniversitemizde mevcut olmayan bilgisayar paket programlarının talepleri yapılabilir. Proje önerilerinde, programın adı, fiyatı ve firma adı gibi bilgiler yer almalıdır.
 7. Proje önerilerinde, dijital kamera, fotoğraf makinesi, diz üstü bilgisayar ve cep bilgisayarı, projeksiyon ve benzeri cihazların talepleri yer almamalıdır. Bu tür ihtiyaçlar, Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden ödünç alınarak karşılanacaktır.
 8. Masaüstü bilgisayar talepleri için projelerde ayrıntılı gerekçe yazılmalıdır. Eğer araştırmacının kullandığı ve demirbaşa kayıtlı bilgisayar mevcut ise, yeni bilgisayar almak yerine, bu bilgisayarın işlemci, ana kart, RAM, hard disk, disket sürücü, CD sürücü, ekran, yazıcı, çizici, tarayıcı v.b. gibi malzemelerinin, “Hizmet Alımları” ya da “Makine-Teçhizat” alımları ile mevcut bilgisayarın güncellenmesi tercih edilecektir. Bu durumda, güncellenecek bilgisayarın demirbaş numarasının yazılı olduğu ve Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı tarafından onaylanan bir belgenin Satın alma İstem Belgesine eklenmesi gerekmektedir. Güncelleştirmenin ihtiyaca cevap vermemesi halinde ise, yeni bir bilgisayar alımına gidilebilir.
 9. Satın alınması istenilen mal ve hizmetlerden her harcama kalemi için, proje yöneticisi tarafından ilgili form doldurularak Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.
 10. Proje yöneticisi veya yürütücüleri tarafından, hiçbir şekilde satın alma işlemi veya bağlantısı yapılamaz.
 11. Satın alma usullerinden hangisinin uygulanacağı İhale Kanunu hükümlerine göre ita amiri tarafından belirlenir.
 12. Satın alınan malzeme Üniversitemiz Ayniyat Saymanlığı ambarına teslim edilecektir. Doğrudan proje yöneticisi veya yürütücüsüne teslim edilen malzemelerden Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi sorumlu olmayacaktır. Mal veya hizmetin, şartname koşullarına uygunluğu, proje yöneticisi veya belirleyeceği bir kişi ile birlikte, üç kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından saptandıktan sonra teslim alınacaktır. Satın alınan makine-teçhizat, ayniyat yönetmeliğine göre, ilgili Fakültenin/Yüksekokulun ayniyatına demirbaş kaydedilir. Bilimsel Araştırma Projeleri Bütçesinden alınan demirbaş, makine-teçhizat ve ekipmanlar Bilimsel Araştırma Projeleri Merkez Laboratuarı hizmete açıldıktan sonra, gerek görüldüğünde merkezi laboratuarda, kullanıma sunulacaktır.

YÖNETMELİKLER ve YÖNERGELER
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam……..…………………………………………………………………………………..
Madde 1 Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Dayanak
Madde 2 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleridir.
 2. Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulu: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kuruludur.
 3. Komisyon: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur.
 4. Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.
 5. Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.
 6. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi

Komisyon
Madde 4 Amaç ve Kapsam maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 5 Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları; ilgili Yükseköğretim Kurumunun Senatosunca çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

Başvuru ve Değerlendirme……………………………………………………………………………
Madde 6 Araştırma Projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi her yıl Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Proje başvuruları, projenin gerekçesinin, önceliğinin, bütçe ve personel dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı Proje Başvuru Formu ile yapılır.

Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler ……………………………………
Madde 7 Araştırma projeleri, yükseköğretim kurumunun uzman elemanı bulunan her dalı ile ilgili olarak, Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun belirlediği üniversite bilim politikasına veya ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.

Araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli; sonuçları uygulamaya dönük; kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslar arası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir. Lisans üstü tez araştırmaları da araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.

Araştırma Projelerinin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması………………………………………….
Madde 8 Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yöneticisi ve komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilebilmesi, hazırlanan protokolün ita amirince onaylanmasına bağlıdır. Proje yöneticisi, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

Proje Raporları ……………………………………………………………………………………..
Madde 9 Kabul edilen bir projenin yöneticisi, Komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporlar sunar. Ara raporlar Komisyon tarafından incelenir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.

Sonuçların Duyurulması……………………………………………………………………………..
Madde 10 Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına özet bilgi verir. Bu bilgiler internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Ödenek ve Ödeneklerin Kullanımı

Özel Ödenek…………………………………………………………………………………………..
Madde 11 Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen gelirler, Maliye Bakanlığınca ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilmek suretiyle kullanılır.

 1. Yükseköğretim kurumunun döner sermaye işletmelerinden, öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın, elde edilen her türlü gayrisafi hasılatın yüzde 10'undan az olmamak üzere, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun belirleyeceği oranda aktarılacak tutarlar,
 2. Bilimsel Araştırma Projelerinden elde edilen gelirler,
 3. Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılacak bağış ve yardımlar,
 4. Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile yükseköğretim kurumunun yurtiçindeki veya yurtdışındaki kuruluşlarla yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar,
 5. Diğer gelirler.
  Bilimsel Araştırma Projelerinin geliri olarak (a) bendinde belirtilen tutarlar, döner sermaye saymanlığınca tahsilatı takip eden ayın ilk haftası içinde Bütçe Dairesi Başkanlığının ilgili hesabına yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Yukarıda belirtilen ve Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılan tutarlar, Maliye Bakanlığınca ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir.

Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yıl içerisinde harcanmayan tutarlarının ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Ödeneklerin Kullanımı……………………………………………………………………………….
Madde 12 Yukarıda belirtilen esas ve usullere göre özel ödenek kaydedilen tutarlar ile yükseköğretim kurumu bütçesine bu amaçla konulan ödenekler; Bilimsel Araştırma Projeleri için gerekli yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine-teçhizat alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır.

Yatırım Programında yer alan bilimsel araştırma projelerine ilişkin değişikliklerde, Yılık Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri uygulanır.

Yatırım karakterli bilimsel araştırma projelerinden özel ödenekle karşılanacak olanlar, özel gelir ve özel ödenek kaydının yapılmasını müteakip Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yatırım projeleri ile ilişkilendirildikten sonra kullandırılır.

Mali Hükümler………………………………………………………………………………………..
Madde 13 Bilimsel Araştırma Projeleri için görevlendirilecek mutemetlere verilecek azami avans ve açılacak kredi miktarı her yıl Bütçe Kanununun (İ) işaretli cetvelinde, 1050 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin (A-a) bendi uyarınca iller için belirlenen parasal limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde saymanlığa vermekle yükümlüdür.

Mutemet işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı saymanlığa iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz.

Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan mutemetler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Avans ve kredi işlemlerinde Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler aranır.

Proje Mutemetleri…………………………………………………………………………………….
Madde 14 Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek avans ve kredi işlemlerinde yükseköğretim kurumuna bağlı her fakülte, yüksekokul, enstitü gibi birimler ile farklı mahallerde yürütülen projeler için birer mutemet görevlendirilir. Mutemet sayısının yeterli olmadığı gerekçesiyle yapılacak müracaat üzerine bu sayıyı arttırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Ayniyat Kayıtları…………………………………………………………………………………….
Madde 15 Proje kapsamında alınan teçhizatlar ayniyat kaydını müteakip ilgili birimin ayniyat mutemedine zimmetlenir.

Proje Süresi ……………………………………………………………………………………………
Madde 16 Araştırma projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje yöneticisinin talebi üzerine, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararı ile ek süre veya ilave kaynak verilebilir. Ek süre bir yıla, ilave kaynak ise toplam proje maliyetinin yüzde 50'sine kadar arttırılabilir.

Telif Hakları
Madde 17 Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı ilgili yükseköğretim kurumuna aittir.

Uygulanacak Hükümler
Madde 18 Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında genel hükümler uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma……………………………………………………………………………….
Madde 19 20/5/1984 tarihli ve 18406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2547 Sayılı Kanunun Değişik 58 inci Maddesi Gereğince Kurulacak Üniversiteler Araştırma Fonlarının Kullanım ve Yönetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 20 Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21 Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Üniversite Rektörleri yürütür.