Yönerge

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin vizyon ve misyonuna uygun olarak bilimsel araştırma proje tekliflerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi uyarınca 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında yönetmelik hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönergede geçen bazı tanımlar aşağıdaki gibidir. Diğer tanımlar ilgili Yönetmelikte yer almaktadır.

a) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni,

b) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü’nü,

c) Yönetim Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

d) BAP Komisyonu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu,

e) Hakem: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun ya da alt komisyonların sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarını,

f) Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları,

g) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projelerinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanını ifade eder.

h) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi: İlgili kanun ve yönetmelik uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel araştırma projelerinin alımlarının yapılabilmesi, her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi iş ve işlemleri ile ilgili birimdir. Bu birim kurulana kadar, tüm işlemler geçici olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

ı) Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel ya da ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi içi ve/veya dışından öğretim elemanlarının ya da uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek 4.maddede tanımları yapılan bilimsel projelerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projeleri

MADDE 4- Bilimsel araştırma projeleri aşağıdaki şekilde düzenlenir.

Birinci Tip projeler

a) Münferit Proje: Konusu proje yöneticisi tarafından belirlenen, öğretim üyelerinin bilimsel araştırmalarının sürekliliği içerisinde yer alan lisansüstü tezleri ve sanatta yeterliliği de kapsayabilen, araştırma veya geliştirme projesidir.

b)Yönlendirilmiş Proje: Ülkenin ve/veya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin bilim politikasına uygun olarak konusu, kapsamı ve gerektiğinde kadrosu komisyon tarafından belirlenen araştırma veya geliştirme projesidir.

c) Alt Yapı Projeleri: Ülkemizin veya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin bilimsel, eğitsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik amaçlarla ilgili bölümlerin başlıca hedefleri ve gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiş ilkeler çerçevesinde önerilmiş projelerdir.

ç) Sanayi İşbirliği Projeleri: Üniversite dışı kurum veya kuruluşlar ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesi üniversite ve üniversite dışı kuruluşlar tarafından müştereken düzenlenen, uygulamaya yönelik projelerdir. Birinci derecede öncelik taşırlar.

d) SAN-TEZ Projeleri: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen üniversite öğretim elemanları ve firmalar tarafından ortaklaşa hazırlanan projelerdir.

e) Lisansüstü Projeleri: Enstitüler bünyesinde sürdürülen Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini kapsayan projelerdir. Tez projelerinin üst sınırı komisyon tarafından belirlenir.

İkinci Tip Projeler

a) DPT Projeleri: İleri Araştırma Projeleri olarak da adlandırılan, değerlendirilmesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yapılarak yıllık yatırım programında yer verilen ve resmi gazetede yayınlanarak işlerlik kazanan projelerdir.

b)TÜBİTAK Projeleri: TUBİTAK tarafından desteklenen bilimsel içerikli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının yürütücüsü olduğu projelerdir.

Üçüncü Tip Projeler

a) Uluslararası İşbirliğini Destek Projeleri: Üniversitemiz öğretim üyelerinin uluslararası bilimsel etkinliklere katılımını desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir.

b) Eğitim ve Öğretim Destek Projeleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyelerinin verdikleri derslerle ilgili eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanmak amacıyla hazırladıkları projelerdir.

c) Öğrenci Araştırmaları Destek Projeleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin planladıkları araştırmalarını yapmak, araştırma sonuçlarını sunmak üzere katıldıkları ulusal ve/veya uluslar arası bilimsel toplantılar veya ulusal ve/veya uluslar arası sanatsal etkinliklere aktif katılım için yapılacak harcamaları karşılamak üzere sunulan projelerdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nun Oluşturulması

Komisyon

MADDE 5- BAP Komisyonu, bu Yönerge'nin 1. maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında; Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürleri ile Üniversite Senatosu'nun önereceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen komisyon üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyelerinin herhangi bir nedenle esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyon yılda en az iki defa, Rektörün ya da görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon en az üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararı belirleyicidir.

Alt Komisyonlar

MADDE 6- BAP Komisyonuna çalışmalarında yardımcı olmak üzere Tıp-Sağlık Bilimleri, Fen-Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler - Güzel Sanatlar alanlarında olmak üzere üç ayrı alt komisyon kurulur. Alt Komisyonlar; Rektör tarafından önerilen, alanlarında yayınları ve aldıkları atıflarla temayüz etmiş, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından BAP Komisyonunca seçilen beş asil ve bir yedek üyeden oluşur. Alt Komisyonlara seçilen üyelerin görev süresi dört yıldır. Her bir alt komisyon kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Alt Komisyonlar; yürütülmekte olan hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda ve başkanın çağrısı üzerine toplanırlar. Alt Komisyon en az üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Rektörlükçe kabul edilen üç aydan kısa süreli bir sağlık raporu olmaksızın ardı ardına üç toplantıya katılmayan ya da üç aydan fazla süreli sağlık raporu ya da görevlendirme mazereti bulunan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Üç aydan kısa süreli görevlendirme ya da sağlık raporuna dayalı mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan üyenin yerine Alt Komisyon Başkanı yedek üyeyi davet eder. Alt Komisyonlarda iki ya da daha fazla sayıda üyeliğin boşalması halinde komisyon tarafından boşalan üyeliklerin kalan sürelerini tamamlamak üzere ilgili alt komisyona yeni asil ve yedek üyeleri seçilir. Araştırmacılar, alt komisyonların kararlarına karşı komisyon nezdinde itirazda bulunabilirler. Komisyonun itiraz üzerine vermiş olduğu kararlar kesindir.

Görev-Yetki ve Sorumluluklar ile Projelerin Değerlendirilmesi

MADDE 7- BAP Komisyonunu, proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür. Proje önerileri son başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Bu süre, gerektiğinde komisyon tarafından uzatılabilir.

MADDE 8- BAP Komisyonuna gelen proje önerileri değerlendirilmek üzere ilgili alt komisyona gönderilir. Alt komisyonlar, proje ön değerlendirilmesi ve seçiminde hakemlerin desteklerinden yararlanabilir. Seçilen hakemler inceledikleri proje önerilerinin orijinal olup olmadıklarını, kullanılan yöntemi, araştırmacının varsa konu ile ilgili yayınlarını, projenin mali portresini ve sarf suretini (araç-gereç, personel, malzeme, yolluk gibi giderleri) dikkate alarak değerlendirir.

MADDE 9- Araştırma projeleri, Üniversitenin uzman elemanı bulunan her bilim alanı ile ilgili olarak ancak temel bilimler ile DPT Kalkınma Planlarında yer alan beş yıllık kalkınma planı hedeflerine ve ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir. Araştırma projelerinin bilime, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.

MADDE 10- Değerlendirmede temel bilimler alanında yapılacak araştırmalar ihmal edilmemek koşuluyla, uygulamalı araştırma - geliştirme projeleri ile diğer disiplinlerarası araştırma projeleri, doktora ve yüksek lisans tezleri ile ilgili araştırma projeleri ile uluslararası katılımlı ve çok merkezli projelere öncelik verilir.

MADDE 11- Araştırma projelerinin değerlendirilmesinde, “Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri” hariç olmak üzere "Proje yöneticisi olan bir kişinin aynı anda birden fazla projesinin araştırma faslından desteklenmemesi" prensibi ve "aynı konuda hem DPT projesi hem de üniversite projesi var ise, bunlardan yalnızca biri desteklenir" prensibi öncelikli kriterlerdir. Ancak, bu prensipler alt komisyonun gerekçeli önerisi ve BAP Komisyonunun kararı ile istisnai olarak uygulanmayabilir.

MADDE 12- Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yöneticisi ile Rektör ya da yetkili Rektör Yardımcısı arasında proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol imzalanır. Yönetici, bu protokoldeki hususlara uymakla yükümlüdür.

MADDE 13- Kabul edilen projelerin yöneticileri alt komisyonlara yılda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı gelişme raporlarını sunarlar. Alt komisyonlar bu raporları değerlendirerek sonraki dönemde desteğin devam edip etmemesine karar verir ve kararını BAP Komisyonuna bildirir. Projenin desteklenmesine devam edilip edilmemesi hakkındaki son karar BAP Komisyonunca verilir.

MADDE 14- BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, projenin sorumlularını değiştirebilir, uygulamayı durdurabilir ya da projeyi iptal edebilir.

MADDE 15- Araştırma projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje Yöneticisinin gerekçeli raporu üzerine, projeye toplam bütçesinin en fazla %50’si kadar ek ödenek ve/veya bir (1) yıla kadar ek süre verilmesi konusu BAP Komisyonu tarafından değerlendirilebilir.

MADDE 16- Bir ya da birden çok öğretim üyesi gözetiminde, başka bir öğretim elemanı ya da lisansüstü öğrencisi tarafından belirli bir konuda, usulüne uygun bir forma göre hazırlanan proje önerilerinin, Fakülte Dekanlıkları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlükleri (doktora ve yüksek lisans unvanı kazandıran projeler) ya da Araştırma Merkezleri Müdürlüklerince bir ön değerlendirilmesi yapıldıktan sonra uygun görülenler son ve kesin değerlendirme için komisyonlara sunulmak üzere Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine gönderilir. Bu tür projelerde; tez basımı dışında, bir yıl içinde yayın yapılmadığı takdirde, tez yöneticisi tezi yapanın da adının geçmesi koşuluyla tezden yayın yapmak hakkına da sahiptir.

MADDE 17- Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri alt yapı projelerini sıralamaya tabi tutarlar ve tercih sıralaması yaparak Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine gönderirler.

MADDE 18- Bilimsel araştırma projeleri tamamlandıktan sonra; sonuç raporlarının uluslararası yayın haline getirilmesi, uluslararası kongre ve konferanslarda sunulması gibi bilimsel aktiviteler de proje yöneticisinin teklifi üzerine, sonuç raporunda "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından desteklenmiştir" ibaresinin yer alması koşuluyla ilgili alt komisyonun önerisi ve komisyonun kararıyla desteklenebilir.

MADDE 19- Komisyon ve alt komisyon üyeleri kendi isimlerinin bulunduğu projelerin değerlendirilmesi ve karara bağlanması aşamasında komisyon toplantısına katılmazlar.

Projelerin İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

MADDE 20- Projeler protokolde belirlenen bitiş tarihini izleyen üç ay içinde proje sonuç raporu ve ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine gönderilir. İlgili alt komisyon tarafından incelenen sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir ya da reddedilebilir. Reddedilen sonuç raporları BAP Komisyonuna gönderilir ve son karar komisyon tarafından verilir. Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar SCI ya da SSCI ya da AHCI kapsamında ve diğer hakemli dergilerde yayınlanmış proje sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu olarak kabul edilir.

MADDE 21- Proje yürütülmekte iken bilimsel etiğe aykırılık saptandığında BAP Komisyonu kararı ile proje iptal edilir. Bu suretle projenin iptaline yol açan kişi ya da kişiler 2 yıl süreyle proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu durumun tekrarı halinde de bir daha destek verilmez. Aynı uygulama proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir.

MADDE 22- Proje sonuçları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi web sayfasında duyurulur.

MADDE 23- Rektörlük tarafından her yılsonunda desteklenen ve tamamlanmış projeler hakkında Yükseköğretim Kuruluna özet bilgi verilir.

MADDE 24- Proje yöneticisi, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle saklamak zorundadır. Bir örneği ise BAP Biriminde aynı süreyle arşivlenir.

MADDE 25- Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Ödenek ve Ödeneklerin Kullanımı

MADDE 26- Bilimsel Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen gelirler, Maliye Bakanlığı'nca ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilmek sureti ile kullanılır.


a) Yükseköğretim kurumunun döner sermaye işletmelerinden, öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın, elde edilen her türlü gayri safi hasılatın %5’inden az olmamak üzere, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun belirleyeceği oranda aktarılacak tutarlar,

b) Bilimsel Araştırma Projelerinden elde edilen gelirler,

c) Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılacak bağış ve yardımlar,

d)Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile yükseköğretim kurumunun yurt içindeki veya yurt dışındaki kuruluşlarla yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar,

e) Diğer gelirler,

(a) bendinde belirtilen tutarlar, döner sermaye saymanlığınca tahsilatı takip eden ayın ilk haftası içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Projeler için açtığı özel hesaba yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Yukarıda belirtilen ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılan tutarlar, Maliye Bakanlığınca ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Yukarıda belirten esas ve usullere göre özel ödenek kaydedilen tutarlar ile yükseköğretim kurumu bütçesine bu amaçla konulan ödenekler; Bilimsel Araştırma Projeleri için gerekli yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ve makine-teçhizat alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır. Yatırım programında yer alan Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin değişiklikler de, yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar hükümleri uygulanır. Yatırım karakterli Bilimsel Araştırma Projelerinden özel ödenekle karşılanacak olanlar özel gelir ve özel ödenek kaydının yapılmasını müteakip Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca Yatırım Projeleri ile ilişkilendirildikten sonra kullandırılır.

Ön Ödeme Mahsup İşlemleri ve Harcama Yetkilisi Mutemedi

MADDE 27- Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve Hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişilerdir.
a.Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri:

- Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. Her bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.

- Harcama yetkilisi mutemedi işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz.

- Önceki yıllarda açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, yükseköğretim kurumu bütçesinin bilimsel araştırma projelerinin ilgili tertiplerine ödenek kaydolunur, özel hesapla hiçbir şekilde ilişkilendirilmez. Ancak, akreditif karşılığı ödenek kaydedilen tutarın alım maliyetini karşılamaması halinde, ilave maliyet özel hesaptan ödenir.

- Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.,

Ayniyat Kayıtları

MADDE 28- Satın alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 29- Bu Yönerge Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer

YÜRÜTME

MADDE 30- Bu Yönerge hükümleri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.